Algemene ledenvergadering 2015

Het bestuur van ATC de Groene Kamer nodigt hierbij de leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 02 maart 2015 om 20.00 uur in het clubgebouw op Sportpark ’t Cranevelt, Daam Fockemalaan 2 in Arnhem. Onderstaand de voorlopige agenda.

Speciale aandacht voor punt 9 van de agenda, waar het bestuur toestemming van de vergadering vraagt voor re-styling van de kantine (zie ook de bijlage).

 

De voorlopige agenda:

 1. Opening, afmeldingen, vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststelling notulen ledenvergadering 24 februari 2014 (zie concept-notulen in de bijlage)
 5. Jaarverslagen diverse commissies
  1. Kijk op deze site voor verslagen van de diverse commissies
 6. Voorstel royement leden vanwege volhardende weigering zich te conformeren aan de vrijwilligersverplichting
 7. Financieel jaarverslag 2014 (wordt ter vergadering op papier uitgereikt)
  1. Verslag kascontrolecommissie
  2. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezingen
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Peter de Bruijn (Algemeen bestuurslid). Voor de vervanging van Peter de Bruijn zijn wij op zoek naar een enthousiast lid met affiniteit voor communicatie en social media. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.
  2. Aftredend en niet herkiesbaar: Jacques Cornelissen (voorzitter Accommodatiecommissie). Het bestuur is in gesprek met een aantal mogelijke kandidaten. Eventuele belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.
  3. Aftredend en niet herkiesbaar: Rob de Haan (bestuurslid namens de barcommissie). De barcommissie draagt Joop Vedder voor als bestuurslid namens de barcommissie. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
 9. Begroting 2015 (wordt ter vergadering op papier uitgereikt)
 10. Re-styling Kantine
  1. Zie bijlage voor achtergrond, planning en voorstel.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Ingevolge de statuten moet minstens 1/10 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Wij rekenen dan ook op jouw komst!

 

Namens het bestuur,

Lando Markhorst

 

Comments are closed.

X